چین - تبت

دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)

27 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

از جاذبه‌های گردشگری تبت، واقع در شهر لهاسا و Gyantse می‌توان به دریاچه یام‌دراک اشاره نمود که از دریاچه‌های مقدس تبت به شمار می‌آید. رهبر مذهبی بودائیان مشهور به دالایی لاما و بومیان منطقه به دلیل جاذبه‌های معنوی از آن دیدن می‌نمایند. در واقع، اهمیت قداست این دریاچه را مربوط به بودای دوم که واردکننده مذهب بودائی به تبت بوده، می‌دانند. بعلاوه، بر روی یک شبه‌جزیره در وسط همین دریاچه، صومعه‌‌ای موسوم به صومعه زنانه Samding جانمایی شده است. این دریاچه بدیع با چشم‌اندازی دیدنی، مناسب برای دوستداران طبیعت و آرامش است

دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)