ایران - همدان - ملایر

غار سردکوه

30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در نزديکی روستای "سلطان‌آباد" ملایر در ارتفاع 2240 متری "سردکوه" ملاير غار سردکوه قرار دارد. دهانه غار 2/25 در 1/35 متر با شيب تندی پايين میرود که در انتهای شيب با عبور از مدخلی سنگی به دهليز اصلی غار میرسيم. کناره راست دهليز از طريق يک رف سنگی که تخته‌سنگ‌های واژگون روی آن فروریخته است، به شاخه فوقانی غار اتصال میيابد که دهليزی وسیع به طول تقريباً 40 متر با سقفی سه متری می‏باشد.

دهليز اصلی غار خميدگی زیادی دارد که با انتهای غار 4/5 متر اختلاف سطح داشته، وسط آن وسيع و سقف آن بلند میباشد و از معبری مانند چاه با دو پله سنگی طبيعی میگذرد تا به محوطهای با زاويه تند به سمت بالا ادامه با کف ناهموار برسد. در گوشه چپ اين محوطه به دنبال دهليز چند متر جلوتر گودالی تنگ و چاه مانند وجود دارد که در کنار آن‌یک ستون دومتری استالاگمیتی به وجود آمده استبه دلیل ريزش تخته‌سنگ‌ها بر روی هم به وجود آمده و دهليز اصلی غار را تشکيل داده است. غار در طول 73 متری دهليز پايان میيابد

حوضچه آبی زلالی به طول 44 و پهنای 38 سانتيمتر در این حفره تنگ پنج متری وجود دارد. غار ابتدایی کوچک با ابعاد 3/5 در 4/5 متر با ارتفاع 1/7 متر است. در ديواره مقابل، سوراخی ديده میشود که از خاک پر شده است. کف غار را خاک نرمی پوشانده که به علت جريان آب باران در شکاف سنگها به وجود آمده است. دالان باريکی به طول پنج متر، در بدنه راست ديده میشود که به علت انباشتگی خاک بايد خوابیده از آن عبور کرد.

دالان مانند راهرویی بین دو غار به غار دیگری می‌رسد که در کنار غار قبلی قرارگرفته است. دالانی ساده‌ به طول 12/5، عرض 1/8 متر که ارتفاع آن به 4/5 متر میرسدغار سوم دالان تنگ و سرراست هفت متری در فاصله سه متری غار دوم در شيب تند بالای پرتگاه میباشد. پهنای غار سوم 1/5 متر به شکل سنجاق است و در پايان دالان سوراخی سه متری قرار دارد که ورود به آن تنها برای اشخاص باريکاندام امکانپذير است.  

غار سردکوه
غار سردکوه