29 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

مسير کرمانشاه به کرند و ريجاب در جهت زيارتگاه "بابا يادگار" غار رتیل به طول 366 متر واقع شده است.

توجه کنید که ورود به اين غار به وسايل کوهنوردی نیاز دارد و همچنین بخش‌هايی از اين غار هنوز ناشناخته مانده است. 

غار رتیل
غار رتیل