30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در جنوب روستای حصار شاه‎ورديخان غرب روستای رختيان در محلی که به تنگه معروف است غاري به نام تنگه قرار دارد. غار تنگه بجنورد دارای استالاگتيت و استالاگميت می‎باشد.