30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در 60 کيلومتری شمال مشهد غار بزمیران که نامش از کوه بزمیران در چناران گرفته شده، قرار گرفته است. دو چاه هوايی در غار وجود دارد که طول يکی از آن‌ها حدود 25 متر و طول ديگری حدود 20 متر می‌باشد.