ایران - لرستان - کوهدشت

غار برد سفيد

29 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

سه غار کوچک در حدود دو کيلومتری شمال هميان کوهدشت وجود دارد که در آنها نشانهها و شواهدی از دوره فرهنگ تيغهسازی (دوران دیرینه‌سنگی پایانی) به دست آمده است و گمان میرود اين آثار، به دوره "پالئولتيک" کهن مربوط‌ باشد. لازم به ذکر است که آثار "پالئولتيک" در ايران بسيار قديمتر از اروپای غربی بوده و 40 تا 60 هزار سال پيش از ميلاد را دربر میگيرد.

 

 

غار برد سفيد