ایران - گلستان - ترکمن

گلفشان دریایی گمیشان

29 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

 گلفشان دریایی گمیشان در 10 کیلومتری بخش جنوب شرقی درياى خزر و در شش کيلومترى شرق تالاب گميشان بندرترکمن قرار دارد.

 تراوش گل از این گلفشان با فوران مواد تيره رنگ، گاز و گل و لاى همراه است. اين مواد در منطقه اى به مساحت تقريبى 10 هکتار پراکنده شده و باعث تيرگى رنگ آب دريا شده است.

مواد خروجى از این گلفشان در حین تراوش مشتمل بر گاز متان، گل ولاى، فلزات سنگين و مقادير ناچيزى مواد نفتى است که با تولید حرارت حدود 26 درجه سانتيگراد، هيچگونه آسيبى به محيط زيست و ذخاير دريا وارد نخواهد کرد. این پدیده ابتدا بصورت فواره اى با ارتفاع بين یک تا دو متر در سطح دريا دیده شده است. مواد مترشحه تيره رنگ با بوى لجن و گاز، گستره‌اى به ابعاد تقريبى 10 هکتار را پوشش داده است.

گستردگی محل خروج مواد در سطح دريا در زمان بازديد در حدود 20 مترمربع بود و مواد خروجى تيره رنگ همراه با گاز فواره کم ارتفاعى به وجود آورده اند. سطح آب را لايه بسيار نازکى از مواد نفتى پوشانده که منحصر به محل خروج مواد مى شد. عمق آب در اين محل در حدود هفت متر می باشد.