30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در منطقه عمومی رودبار قصران قسمتی از رشته‌کوه‌های البرز به نام کوه خرسنگ با ارتفاع 4100 متر قرار دارد. خرسنگ و کوتاه‌ترین قله دیوارهای آن بر بلندای صخرهای در شمال آبادی گرمابدر، آب نیک و در غرب دشت لار واقع‌شده‌اند.

پس از تشکیل قله خاتون بارگاه در امتداد جنوبی خرسنگ، به گردنه یونزار و سپس به قلل کاسونک و بلندی‌های لواسانات میپیوندد، از شمال توسط گردنه ولاره به قله 3850 متری نوک تیز جالب‌توجه خرسنگ شمالی و سپس به قلل جانستون و مجموعه خلنو متصل میشودوجود سرچشمه خروشان در جناح غربی قله در دشت جانستون ازجمله دیدنی‌های این قله به‌حساب می‌‌آید.

برای صعود به قله از آبادی آب نیک (آبادی رودبار قصران درکنار جاده گرمابدر) عبور کرده، پس از مدتی راهپیمایی در امتداد رودخانه، در سمت چپ به نقطهای می‌رسیم که دیوارهها از هر سو دره را احاطه کردهانددر محل مشخصی از رودخانه عبور کرده و سپس از امتداد راه پاکوب مشخصی به سمت شمال از کف رود ارتفاع بگیرید، با بالا و بالاتر رفتن به لب گردنه رسیده و سپس به میان دشت جانستون وارد میشوید. با پیمودن دشت جانستون به سمت راست پیچیده مسیر را به سوی گردنه مشخص زیر قله شمالی خرسنگ ادامه دهید.

با عبور از تپه‌ماهورها و چند گوسفند سرا بر لبه گردنه و لاره قرارگرفته، مسیر را بر روی رگههای صخرهای پشت سر گذارده، از لابهلای سنگ‌های بزرگ و کوچک عبور کرده، پس از آخرین سربالایی تند سنگلاخی بر لبه خط‌الرأس رفته و به قله خرسنگ برسید.

میتوان مقدار کمی بر روی یال غربی به‌عکس مسیر صعود پایین آمده و پس از تپه سیاه رنگی در سمت راست از درون مسیر شن اسکی مشخص بااحتیاط به درون دشت جانستون فرود بیایید، توجه کنید که راه با شیب تندی پایین رفته و پس از مدتی به تپه‌ماهورها میرسید و با  رسیدن به رودخانه در امتداد میسر صعود میتوانید بازگردید

اواخر خردادماه بهترین زمان برای صعود به قلل خرسنگ و جانستون است، صعود زمستانی به خرسنگ از درون دره آب نیک اصلاً امکان ندارد، تنها صعود به قله از طریق گرمابدر با صعود یال خاتون بارگاه مقدور بوده که آن‌هم بسیار خطرناک میباشد.

کوه خرسنگ
کوه خرسنگ
کوه خرسنگ
کوه خرسنگ
کوه خرسنگ