لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

01 شهریور 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

کرماکوه با ارتفاع 4000 متر از قللی است که از آن میتوان تخت سلیمان، علم‌کوه، سیاه کمان، پسنده کوه، سیاه کوک ... را مشاهده کرد

از رود بارک به سمت ونداوربن تا جایی که ماشین‌رو است، حرکت کرده و سپس از یال روبه‌رو گوسفند سرای بریر ادامه دهید، بعد از مدتی به یال اصلی که به کرما منتهی میشود، رسیده، ازآنجا مسیر را به سمت قله ادامه دهید. در پشت سر پسنده کوه، سیاه کمان ... قرار دارند و بعد از یک ساعت به یک قوزه به همراه سنگ‌چین‌های نگهداری گوسفند میرسید.

مسیر با شیب تند ادامه پیدا میکند و به قله سایدیم میرسد، وضعیت قله به شکلی است که یک نوار سنگی (قبل از قله) آن را در برگرفته و در بعضی جاها این نوار سنگی طولانی و درگیری با آن مشکل میباشد

بعد از سایدیم با شیب نسبتاً تند به قله رسیده که درواقع یکی از قلههای خط‌الرأس است که به تخت سلیمان متصل میشود. از روی قله میتوان علم‌کوه، شاخک، سیاه سنگ، سیاه کمان، پسنده کوه، در سمت غرب کالاهو و کلجاران و در سمت شرق منطقه مازی چال، قله آلانه سر و جمرود را نگریست.

لازم به ذکر است که برای صعود به قله کرما میتوان از مسیرهای دیگر نظیر دره پشت فدراسیون که به یال جمرد میرسد نیز استفاده کرد که از مسیر یال بریر کمی طولانیتر است.

کرماکوه
کرماکوه
کرماکوه
کرماکوه