03 اسفند 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

آتشكده گل سرخدان، در کهگیلویه سه آتشكده به فاصله 50 متری از هم وجود دارند به نام گل سرخدان كهگيلويه که هر يك به فاصله 50 متری از هم ساخته‌اند.

مقدسی اين سه آتشكده را به نام كتيبه المجوس يا آتشكده آتش‎ پرستان نام برده و مردم محلی نيز آن را سه گنبدان نامنده‌اند.

بناها در پای كوه تيزنگ قرار دارند و در تزیینسان از گچبری استفاده شده است.