ازبکستان - بخارا

چشمه ایوب

29 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

حضرت ایوب از پیامبرانی است که احتمالاً مزار ایشان در عراق قرار داشته باشد.

در بخارا، آرامگاهی قرار دارد که به روایتی تیمور لنگ برای رونق این شهر این مزار را منسوب به حضرت ایوب احداث نموده است. احتمالاً مزار این پیامبر خدا در عراق قرار دارد. همچنین مزار دانیال نبی نیز در بخارا جانمایی شده است. بقعه متشکل از سه گنبد کوچک و یک گنبد بزرگ است که مصالحی چون خشت پخته در آن بکار رفته است.

چشمه ایوب
چشمه ایوب
چشمه ایوب
چشمه ایوب