30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در بخش بجستانِ گناباد روی رودخانه فصلی کالشور 200 متری روستای یونسی، پل یونسی قرار دارد که نامش از روستای یونسی گرفته‌شده و مردم به آن "پول یونسی" گویند. گمان میرود این پل از آثار دوره صفویه می‌باشد که در دوره‌های بعد و اخیراً هم مورد مرمت قرارگرفته است.

پلی با پایه‌های سنگی و ملات ساروج که دارای نه چشمه طاق جناقی و آبروهای نیمه مدور است که در بخشی از آن سنگ یا ملات ساروج و در قسمت‌هایی دیگر از آجر و گچ استفاده‌شده‌ است.

پایه‌های پل در جهت مخالف جریان آب به‌صورت مثلثی ساخته‌شده، بر بالای پایه‌ها یعنی حدفاصل چشمه‌های اصلی پل، دهانه‌های کوچک‌تری برای کاهش وزن پل، صرفه‌جویی در مصالح و عبور دادن آب‌های طغیانی ایجاد کرده‌اند.

بقایای آب‌انباری با پوشش گنبدی از آجر و ساروج در نزدیک پل وجود دارد و گمان میرود که پل و آب‌انبار در دوران صفویه در مسیر راه کاروان رو بودهاند.

شمارهٔ ثبت این اثر ۷۴۹۶ به‌ تاریخ 12 بهمن 1381 میباشد.

پل یونسی
پل یونسی