ترکیه - کوش‌آداسی

بازار کوش آداسی

01 اسفند 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

یکی از مراکز خوب برای خرید، بازار کوش آداسی با فروشگاه‌ها و مغازه‌های متعدد است و اغلب مغازه‌ها از صبح تا دیروقت باز می‌باشند.

بازار کوش آداسی
بازار کوش آداسی
بازار کوش آداسی
بازار کوش آداسی