ایران - اصفهان - شهرضا

مسجد حاج عبدالحمید

27 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در خیابان شهید رئیسی شهرضا مسجد حاج عبدالحمید مربوط به سال ۱۲۹۷ ه.ش می‌باشد که دارای سردری با آجرهای لعاب‌دار زیبا از مساجد دو ایوانی عصر قاجار می‌باشد و با نظارت اداره میراث فرهنگی تعمیر شده است.

زمین این مسجد از طرف حاج عبدالحمید حمیدی وقف و به سبک دوره‌ی قاجاریه ساخته‌شده است. مسجدی با مساحت ۲۰۰۰ مترمربع شامل دو قسمت مسجد و شبستان که در شبستان آن محرابی زیبا با حاشیه‌های گچ‌بری ساخته‌شده است.

مسجد گنبدی خشتی به ارتفاع ۲۰ متر، دو ایوان بلند آجری دوطبقه، کتیبه موقوفات مسجد، ۴ ناودان سنگی و باغچه‌ای با ۴ ستون سنگی قدیمی برای قرار دادن گلدان دارد.

مسجد حاج عبدالحمید
مسجد حاج عبدالحمید
مسجد حاج عبدالحمید
مسجد حاج عبدالحمید