لیست تورها خودروهای دربستی مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو فعالان گردشگری خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

بازی محلی(گاو دارم)

12 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

ابتدا دايره‌اى روى زمين مى‌کشند و بعد هريک از بازيکنان سنگى برداشته و در فاصلهٔ دومترى دايره ايستاده و سنگ خود را به‌طرف دايره پرتاب مى‌کنند. سپس فاصلهٔ سنگ‌ها تا دايره را اندازه‌گيرى مى‌کنند، کسى که سنگ آن دور از دايره افتاده باشد، گاو و فردى که سنگ آن نزديک دايره است، صاحب گاو مى‌شود. آنگاه صاحب گاو دست گاو را گرفته و با صداى بلند مى‌گويد:
آی گاو دارم، آی گاو دارم.
بازيکنان: مى‌فروشي؟
صاحب گاو: بله
بازيکنان: چند مى‌فروشي؟
صاحب گاو: سه قران
بازيکنان: چقدر گران ست!
صاحب گاو با عصبانيت مى‌گويد: پس بزن تا بميرد. يکى از بازيکنان دست خود را به گاو زده و فرار مى‌کند، اگر گاو بتواند اين بازيکن را بگيرد، خود بازيکن گاو مى‌شود و بازى به همین ترتيب ادامه پيدا مى‌کند.
صاحب گاو نيز مى‌تواند دست خود را به گاو زده و خود را در بازى شريک کند. در پايان بازى کسانى که گاو نشده باشند و درواقع توانسته باشند از دست گاو بگريزند، برندهٔ بازى خواهند بود.

بازی محلی(گاو دارم)